1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Cách chống auto click cho site

Discussion in 'Recycle Bin' started by vinbitptc, Sep 28, 2015.

  1. hi all, Mình đang có 1 site tin tức và muốn chống auto click từ những kẻ không mời mà đến nên muốn hỏi cách chống thế nào? Mỗi khi chuyển link đều phải nhập code để xác định là người hay bot ấy. Tks all
     

Share This Page