1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Công ty dịch thuê tài liệu sách – báo chí chuyên nghiệp

Discussion in 'Recycle Bin' started by honthu89, Feb 15, 2016.

  1. Vậy tính ra bố tìm hiểu mà con thì lưới há kaka
    Đùa thôi chứ nếu những tài liệu, sách báo tiếng anh chuyên ngành dịch không phải dễ được đâu.
    Xem thử bên công ty Idichthuat họ đã nhận làm việc chưa, đưa bên này dịch nhấp nháy là xong, giá lại bao rẻ luôn.
     

Share This Page