1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hướng dẫn giao dịch sàn FX77 option

Discussion in 'Recycle Bin' started by fx77_toan, Dec 23, 2014.

 1. Giao dịch tùy chọn nhị phân chỉ cần tiến hành mấy bước đơn giản như sau thì có thể hoàn thành:

  ① Chọn loại hình tùy chọn nhị phân
  ② Chọn một tài sản để tiến hành giao dịch
  ③ Chọn một thời gian hết hạn
  ④ Chọn số tiền giao dịch
  ⑤ Chọn mua (tăng lên) hoặc bán (giảm xuống)
   

  Attached Files:

Share This Page