1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hỏi về lấy dữ liệu từ textbox để cập nhật vào cơ sở dữ liệu mysql

Discussion in 'PHP & Mysql' started by maivang123, Apr 6, 2017.

 1. Với câu lệnh thế này thi OK các bạn ạ
  include("ketnoi.php");
  $sql = 'UPDATE khach_hang SET ho_ten = "abc" WHERE makh = "13"';
  if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "update thành công";
  } else {
  echo "Update thất bại: " . $conn->error;
  }

  Giờ mình muốn lấy giá trị ở bên ngoài form có textbox là ho_ten ở 1 trang hienthi.php có dạng
  <?php
  WHILE($row = mysqli_fetch_array($kt, MYSQLI_ASSOC)){

  echo "<table border = '0'>";
  echo '<tr>';
  echo "<td>Họ & Tên:</td>";
  echo "<td width = '20'></td>";
  echo "<td><input id='ho_ten' name='ho_ten' type='text' value= '{$row['ho_ten']}'></td>";
  echo '</tr>';
  echo "</table>";
  ?>
  <html>
  <form id = "fcapnhat" action="capnhat.php" method="post">
  <input type="submit" name="capnhat" value="Cập nhật thông tin">
  </form>
  </html>

  Các bạn giúp mình đưa tham số vào câu lệnh update thế nào để khi click vào submit cập nhật thì nó sẽ lấy thông tin trên textbox hoten trong trang hienthi.php cập nhật lại vào cơ sở dữ liệu.

  Cảm ơn các bạn nhiều
   

Share This Page